2022 November 5 امــروز:شنبه 5 آذر 1401,

آموزش

  1. خدمت دیگری که توسط این شرکت ارائه می گردد آموزش در زمینه بهره برداری بهتر و تعمیر و نگهداری موثر از کوره های القایی می باشد. این آموزش ها با دو رویکرد عمومی و یا تخصصی برگزار می شوند. در دوره های عمومی افرادی از شرکت های مختلف با اصول کار و نیز نکات عمومی تعمیر و نگهداری بهینه کوره آشنا می شوند.
    در دوره های تخصصی با توجه به درخواست هر شرکت مطالب آموزشی با توجه به نوع تولید و همچنین برند کوره های مورد استفاده در سایت همان شرکت تهیه و ارائه می شود تا آموزش موثر تر واقع گردد.